Fiskusa sposoby na zachęcenie do płacenia podatków…

Płacenie podatków do najmilszych obowiązków nie należy i wie to każdy, kto choć raz musiał wypełniać arkusz PIT. Oczywiście każdy z nas doskonale zdaje sobie jednocześnie sprawę, że Państwo bez podatków funkcjonować nie może. Zdarzają się czasami także przypadki, w których urzędnicy wręcz zachęcają podatnika do dobrowolnego opłacenia zaległego podatku. Jeśli zdarzy się nam tego rodzaju przypomnienie może ono dostarczone być w formie e-maila, SMS-a, telefonu przypominającego lub pisma. Nie zdaje jednak egzaminu regularne ignorowanie nadsyłanych wezwań – nie uchroni to podatnika od zajętego mienia.

W przypadku nie zapłacenia podatku na czas, ściągany jest on pod przymusem. Bardzo rzadko jednak wszczynane jest z tego powodu postępowanie egzekucyjne, o wiele bardziej na rękę jest dla skarbówki zmobilizowanie podatnika do dobrowolnego opłacenia zaległości.

Zarządzaniem do regulowania spraw podatkowych i czynności windykacyjnych zajmują się w imieniu urzędów specjalnie wykwalifikowani do tego pracownicy. Oddziałem właściwym do rozpatrywania tego typu spraw są komórki do spraw wierzycielskich, gdzie personel systematycznie monitoruje wszelkie dokonywane wpłaty, a także terminy, w jakich są one dokonywane. W przypadku, gdy monitorowany problem wskaże jakieś komplikacje urzędnicy podejmują wtedy odpowiednie działania, mające na celu dotarcie do konkretnego podatnika i powiadomienie go.

Niekiedy fiskus stara się ponaglić podatnika, przesyłając do niego e-maile, SMS-y, faksy lub telefonując do niego. W trakcie rozmowy, lub na piśmie, podatnik dowie się o terminach zapłaty, upływie czasu, kwocie w jakiej należny podatek winien zostać wpłacony oraz rodzaju i wysokości naliczonych za zwlekanie odsetek. Wreszcie powiadomienie dotyczy także ewentualnego postępowania administracyjnego. W miarę komputeryzacji i cyfryzacji polskich urzędów podatnicy otrzymywać będą wszelkie informacje na własne konto internetowe, założone na portalu podatkowym.

Co dzieje się natomiast w przypadku, gdy zawiśnie nad podatnikiem groźba wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Można być pewnym, że zanim to nastąpi będziemy mieli jeszcze możliwość uregulować dług, o czym oczywiście zostaniemy uprzednio poinformowani. Upomnienie takie doręczane jest w wersji pisemnej.

Z reguły jest tak, że upomnienia nie są wystawiane z odroczeniem, aczkolwiek muszą je niekiedy niezwłocznie dostarczyć do rąk zainteresowanych. W przypadku, gdyż należność za zwłokę przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia, na dzień dzisiejszy jest to kwota 116 zł, w przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia trwa krócej niż 6 miesięcy. Podstawą do takiego działania jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych dla podejmowania działań mających na celu egzekucję.

 

W przypadku, gdy do rąk podatnika trafi upomnienie, ten ma tylko siedem dni na wpłacenie należnej kwoty. Najczęściej jednak postępowanie zostaje wstrzymane do momentu, aż urzędnicy będą pewni, że podatnik zapoznał się z treścią wezwania, ale wciąż zwleka z uregulowaniem płatności.

Jeśli majątek podatnika zostanie zajęty, a on sam przedstawi dowody na to, że nie otrzymał upomnienia sprawa może trafić do sądu i jest to dowód w prowadzeniu egzekucji administracyjnej. W takim przypadku postępowanie zostaje umorzone, jednak nie oznacza to wcale, że urząd skarbowy rezygnuje z należnego mu podatku – nie jest to zatem żadna ucieczka od zaległości! Procedura egzekucyjna zostać może uruchomiona ponownie w momencie kiedy kolejne upomnienie zostanie zignorowane przez podatnika.

Efekty prowadzonej egzekucji

Nie zawsze efektem działań komórki wierzycielskiej jest spłata długu, zdarza się że sprawa znajduje swój finał w dziale egzekucyjnym. Na taki wypadek warto pamiętać, że konsekwencją może być najście podatnika przez poborcę skarbowego, zajęcie otrzymywanego z tytułu wykonywanej pracy wynagrodzenia, blokada konta bankowego, licytacja posiadanego mienia ruchomego oraz wiele innych działań o charakterze podobnym.

Podatek, który nie został uiszczony na czas ściągany jest z całego majątku podatnika. Wyjątkiem są tutaj prawa i rzeczy, o których wspomniane zostało w art. 8 i 8a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – ich egzekucja nie obejmie. We wspomnianym artykule wymienione są między innymi przedmioty niezbędne do utrzymania siebie oraz rodziny, kwoty jakie wydawane są na pokrycie wydatków służbowych, stypendia oraz sumy pozyskane poprzez ubezpieczenia majątkowe.

Wszelkie postępowanie egzekucyjne jest uciążliwe nie tylko dla podatników, wobec których ono się toczy, ale także dla wszczynających je urzędów skarbowych. Dla podatnika wiążą się one z poniesieniem tzw. opłat manipulacyjnych, które dokonywane są za czynności egzekucyjne i służą zwrotowi poniesionych wydatków. Są one naprawdę dużym, dodatkowym obciążeniem, są one konieczne nawet na wypadek gdy dług zostanie już wpłacony, a mimo to postępowanie już się rozpoczęło.

Na jeszcze lepszą egzekucję oraz upomnienie niesolidnych podatników pozwalają nowoczesne systemy informatyczne, niebagatelną rolę odgrywa tutaj Internet oraz urządzenia mobilne. Namierzanie dłużnika jest znacznie szybsze dzięki aplikacjom takim jak OGNIVO. System, w jakim został stworzony ten program daj możliwość przesyłania informacji pomiędzy  organem egzekucyjnym a bankiem i możliwe staje się przeszukiwanie rachunku bankowego. Organy podatkowe mają zatem możliwość przesyłania zapytań o konto bankowe konkretnej osoby, bank po dokonaniu weryfikacji i zebraniu informacji przesyła je z powrotem do nich. Prawdą jest jednak to, że informacją, jakiej bank udziela jest właściwie tylko informacja o posiadaniu konta (tak albo nie). Wysokość posiadanych na nim pieniędzy jest jednak niedostępna, jednak do placówki, w której dłużnicy podatkowi mają konto są wysyłane informacje o zajęciu rachunków bankowych.  Banki korzystające z systemu ELIXIR współpracują z systemem OGNIVO, cały czas także aplikacja jest aktualizowana, zgłaszane są uwagi mające na celu jej usprawnienie.

Pin It