Kiedy kara może być jednocześnie kosztem?

Przedsiębiorcy prowadzący firmę muszą dopilnować szeregu obowiązków. Za wywiązanie się z nich ustawodawca przewidział odpowiednie kary finansowe. Wśród obowiązków tych są takie, które dotyczą państwa albo klientów i są następstwem nie wywiązania się z zawartej uprzednio umowy. Ciekawym przykładem może być płacenie kary przy jednoczesnym dodaniu jej do kosztów.

Taki sposób rozliczania kar budzi szerokie zainteresowanie, odnosi się jednak do bardzo nietypowych sytuacji, tak więc kryteria są przeważnie trudne do spełnienia. Rozliczanie w kosztach odsetek od podatkowych zaległości jest niemożliwe. Kara może być zatem wliczona w koszty, jeśli spełnia co najmniej takie warunki:

  • kara powinna mieć wpływ na osiągane przychody, służyć ich osiągnięciu, zachowaniu lub zabezpieczeniu. Jeśli kara zostanie zapłacona celowo, nie możemy stwierdzić tutaj osiągnięcia, natomiast możemy to uznać za zachowanie lub zabezpieczenie.

  • ważna jest celowość zapłaty kary – jest to efekt przemyślanego działania przedsiębiorcy

  • kara nie jest odgórnie wyłączana przepisami

Dobrym przykładem jest sytuacja odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę. Jeśli ten odstąpi od umowy, gdyż w trakcie przygotowań do wykonania usługi przestanie to być dla niego opłacalne, będzie musiał zapłacić karę, która tym samym stanowi koszt. Czasami jednak warto uważać na te koszty, gdyż mogą one być różnie interpretowane. Urzędnicy wcale nie muszą przyznać racji przedsiębiorcy – w przypadku celowego poniesienia kary i przychodów z nią związanych.

Istnieją także kary, których pod osiągnięcie przychodu podciągnąć się nie da. Mowa tu o karach płaconych względem państwa lub w związku z niedopełnianymi warunkami umowy. Są to kolejno kary:

  • za wady towarów dostarczanych lub wykonywanych usług,

  • odsetki od zaległego podatku

  • wszelkiego rodzaju nałożone na podatnika mandaty

  • grzywny każdego rodzaju

  • opłaty dodatkowe wymierzone przez ZUS

Pin It