Komu przysługuje dywidenda?

Dywidenda definiowana jest jako część zysków, przysługująca posiadaczom akcji konkretnego przedsiębiorstwa. Wypłacana jest w stałym terminie, np. co rok. Prawo do dywidendy jest dla akcjonariusza najistotniejszym prawem majątkowym, staje się także ono głównym motorem zakupu akcji przez indywidualnych inwestorów.

Dywidendy nie biorą się znikąd i mają swoje źródło w zyskach, jakie osiąga przedsiębiorstwo. W przypadku uzyskiwania określonego zysku netto przez firmę, w roku obrotowym, podejmowana jest uchwała przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wtedy też decydowane jest, jaka część zysków przedsiębiorstwa przypadnie na wypłatę dywidend, a jak pozostanie w celu dalszych jego inwestycji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera wysokość dywidendy, wpłacanej na pojedynczą akcję, termin ustalenia prawa do niej oraz termin jej wypłaty.

Oczywiście otrzymanie dywidendy pociąga za sobą obowiązek zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Stawka takiego podatku wynosi 19%. Istotny jest także termin, w jakim ustalane jest prawo do dywidend – właściwie akcjonariusze, którzy posiadają dane akcje spółki danego dnia dostaną wypłatę swojej dywidendy. Akcje wraz z prawem do dywidendy można nabyć.

Jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, to otrzymać ją można według określonych zasad. Najważniejsze jest, aby zakończył się rok obrotowy – wtedy możliwe jest sporządzenie sprawozdania o finansach. Kolejny etapem jest zbadanie tego sprawozdania przez biegłego w przepisach prawa rewidenta. W przypadku, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe i podejmuje decyzję o wysokości, w jakiej zostanie wypłacona dywidenda.

Pin It