PIT-40- płatnik rozlicza podatnika

Istnieje możliwość, w której podatnik nie musi składać rocznej deklaracji podatkowej. W takim wypadku, to płatnik podatku wypełnia i składa deklarację. Formularzem powiązanym z taką sytuacją jest PIT-40, stanowiący roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez płatnika. Rozwiązanie to ma swoje lepsze i gorsze strony. Przyjrzyjmy się najważniejszym informacjom dotyczącym tej formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

PIT-40- kto może skorzystać?

Nie każda osoba może skorzystać ze złożenia oświadczenia przez płatnika podatku. W przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście uniemożliwia to skorzystanie z PIT-40. Dlatego też, jeżeli uzyskujemy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, musimy samodzielnie wypełnić odpowiedni formularz.

Wypełnienie i złożenie formularza PIT-40 przez pracodawcę nie oznacza, że podatnik nie składa innych deklaracji. Jednocześnie uzyskiwane przychody muszą pochodzić z innych źródeł niż te rozliczane w PIT-36 oraz PIT-37. Mogą to być np. dochody opodatkowane liniowo, ryczałtowo czy też za pomocą karty podatkowej.

Kto może wypełnić PIT-40?

Do wypełnienia i złożenia formularza PIT-40 uprawniony jest ograniczony katalog osób. Złożyć go mogą:

  • zakłady pracy,

  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,

  • osoby prawne, dokonujące wypłat emerytur i rent z zagranicy,

  • jednostki, dokonujące wypłat stypendiów,

  • areszty śledcze i zakłady karne, dokonujące wypłat za pracę wykonywaną przez aresztowanych lub skazanych,

  • centra integracji społecznej, wypłacające świadczenia.

Płatnik podatku, który składa deklarację podatkową za podatnika, zobowiązany jest do obliczenia kwot przychodów, kosztów oraz dochodów podatnika. Wypełniony PIT-40 musi dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz do podatnika – do końca lutego roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym.

PIT-40 a preferencyjne rozliczenie podatnika

W przypadku składania deklaracji podatkowej przez pracodawcę, podatnik nie może skorzystać z preferencyjnych sposobów rozliczenia przeznaczonych dla małżeństw czy osób samotnie wychowujących odliczenia.

Ulgi w PIT-40

Kwestia ulgi i odliczeń przemawia zdecydowanie przeciwko korzystania z PIT-40. Pracodawca w formularzu nie zamieszcza bowiem informacji o stosowanych ulgach i odliczeniach. W druku PIT-40 nie ma również miejsca na złożenie informacji o przekazaniu 1 proc. podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Płatnik natomiast wykazuje w PIT-40:

  • składki na ZUS,

  • składki na ubezpieczenia zdrowotne,

  • kwoty zwrotów świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód – w przypadku, gdy wcześniej nie zostały rozliczony składki na podatek,

  • koszty uzyskania przychodu.

Wniosek o rozliczenie poprzez PIT-40

Jeżeli podatnik pragnie, aby jego deklaracja podatkowa została wypełniona i złożona przez płatnika, musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Osoba taka musi złożyć oświadczenie dla celów rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – PIT-12 – do swojego płatnika. Podatnik musi tego dokonać do 10 stycznia roku następującego po danym okresie rozliczeniowym. Przykładowo, jeżeli chcemy dokonać rozliczenia za 2013 r. należy złożyć PIT-12 do 10 stycznia 2014 r.

Plusy i minusy

PIT-40 to z jednej strony duże udogodnienie dla podatnika. Nie jest on zobowiązany do wyliczania podatku, zaś odpowiedzialność za prawidłowości spoczywa na płatniku. Choć podatnik nie może samodzielnie dokonać korekt w samym formularzu, to na jego podstawie może, do końca kwietnia, złożyć własne zeznanie, które zadziała z podobnym, korygującym skutkiem.

Z drugiej zaś strony PIT-40 nie daje możliwości skorzystania z wielu ulg i odliczeń, a także z rozliczania się na zasadach preferencyjnych. Daje przez to mniejsze poczucie kontroli nad własnymi finansami.

Pin It