PIT-11- druk, wypełnianie PIT-11 2014/2015

Formularz podatkowy PIT-11 wypełniony jest przez płatnika i dostarczany jest zarówno do podatnika jak i do Urzędu Skarbowego. Płatnik ma obowiązek uzupełnienia formularza o informacje dotyczące dochodów podatnika. Wypełniony druk musi przesłać do końca lutego roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym.

Do czego potrzebny jest PIT-11?

Formularz PIT-11 jest to bardzo istotny formularz, który potrzebny jest każdemu podatnikowi. To na jego podstawie dokonuje się wypełnienia odpowiedniej deklaracji podatkowej. Informacje zawarte w tym druku są więc bardzo istotne.

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek przesłania formularza PIT-11 nawet w przypadku rozwiązania umowy z pracownikiem lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez pracodawcę. Jeżeli nie otrzymaliśmy odpowiednio wypełnionego formularza, powinniśmy udać się osobiście do działu księgowości i upomnieć się o PIT-11.

Czy tylko pracodawcy sporządzają PIT-11?

Formularz PIT-11 wypełniany jest przez szereg różnorodnych podmiotów. Druk są zobowiązani wystawić:

 • zakłady pracy – podstawą są przychody wynikające ze stosunku (służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy), a także np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

 • zleceniodawcy – w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło,

 • nabywcy praw autorskich – w przypadku przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych oraz z tytułu odpłatnego zbycia tych praw,

 • korzystający z działalności wykonywanej osobiście – w przypadku przychodów z osobiście wykonywanej działalności (np. artystycznej, literackiej, publicystycznej) itd.,

 • organy arbitrażowe – w przypadku przychodów z działalności polskich arbitrów w procesach arbitrażowych z zagranicznymi partnerami,

 • odpowiednie organy i urzędy – w przypadku przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie,

 • osoby prawne – w przypadku przychodów uzyskiwanych w związku z zasiadaniem w radach nadzorczych, zarządach itd.,

 • podmioty zatrudniające – w przypadku przychodów związanych z np. umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktach menedżerskich,

 • spółki związane z produkcją rolną – przychody z dokonywanych wypłat na rzecz np. członków spółdzielni,

 • organy rentowe – w przypadku wypłacania rent i emerytur lub innych zasiłków,

 • osoby prawne dokonujące wypłat emerytur i rent z zagranicy,

 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe i inne organy wypłacające stypendia,

 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacające świadczenia,

 • areszty śledcze i karne w przypadku wypłacania należności aresztowanym lub skazanym,

 • spółdzielnie – w przypadku oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni,

 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – w przypadku wypłacania świadczeń,

 • Centrum Integracji Społecznej – wypłacające świadczenia integracyjne i premie motywacyjne,

 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywanej praktyki,

 • komornicy sądowi (windykatorzy) – w przypadku wypłat związanych ze stosunkiem pracy.

Jak widać grono osób, które zobowiązane są do wypłacania PIT-11 jest bardzo szerokie. W każdym z tych wypadków odpowiednia deklaracja musi trafić zarówno do Urzędu Skarbowego jak i do podatnika.

Informacje w PIT-11

W formularzu PIT-11 podzielony jest na części, w których zamieszcza się informacje dotyczące:

 • miejsca i celu składania zeznania,

 • danych identyfikacyjnych płatnika,

 • danych identyfikacyjnych i adresu zamieszkania podatnika,

 • informacji o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

 • dochodów podatnika, pobranych zaliczek oraz pobranych składek,

 • informacji o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku.

Druk ten zawiera również miejsce na podpis płatnika oraz na adnotacje Urzędu Skarbowego.

Pin It