Podatek CIT od dochodu spółki

W przypadku roku podatkowego równego rokowi kalendarzowemu, podatnik podatku CIT ma obowiązek do końca marca złożyć deklaracje i rozliczyć należny podatek za rok 2013.

Łącznie z zeznaniem należy złożyć następujące druki:

  • CIT-8/O – z tytułu dokonywanych odliczeń od podatku i od dochodu
  • CIT-D – w związku z darowiznami rozliczanymi przez podatnika – otrzymanymi oraz przekazanymi w roku 2013.

Podatnicy rozliczający dochody zwolnione z podatku powinni wykazać te kwoty w załączniku CIT-8/O.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych odpowiednimi deklaracjami są CIT-8/A i CIT-8/B.

Podatnicy posiadający zakłady lub oddziały położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są zobowiązani składać do urzędu skarbowego informacje w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustaleniu tych dochodów służą druki deklaracji CIT-ST łącznie z załącznikiem CIT-ST/A o prowadzonych zakładach lub oddziałach. Informacje te składa się w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych i załącza się do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

CIT to rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne, niezależnie od faktu, w jaki sposób osobowość tę nabyły oraz spółki kapitałowe w organizacji.

Pin It