Podatek od dochodu z nieruchomości w roku 2014

Przepisy prawa podatkowego szczegółowo regulują kwestię podatku od dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości. Podatek taki winien być opłacony w przypadku uzyskania pieniędzy ze zbycia:

–        nieruchomości,

–        części lub udziału w nieruchomości,

–        spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

–        prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

–        prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Podatek płacimy, jeśli wyżej wymienione czynności zostały wykonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakupiono daną nieruchomość bądź wybudowano ją. Czasami okres 5 lat może wydawać nam się niejasny, podajmy więc przykład takiego rozliczenia – jeśli np. zakupiliśmy dom w marcu 2008 roku, okres 5 lat liczyć musimy od stycznia następnego roku, czyli od roku 2009. Okres pięciu lat upłynął już zatem w minionym roku, 31 grudnia 2014 roku. Tym samym nieruchomość zakupiona po 1 stycznia 2009 roku podlega opodatkowaniu PIT.

Zasady opodatkowania

Wysokość podatku PIT obliczana jest od dochodu, a zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości pomniejszony powinien zostać o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu natomiast to nic innego, jak suma kosztów zakupu oraz wytworzenia (rozumianej też jako wybudowanie) sprzedawanej nieruchomości lub prawa majątkowego do niej.

Czasami nieruchomość (lub prawo majątkowe) można również nabyć w drodze spadku, darowizny lub innego nieodpłatnego sposobu. W takim przypadku za koszt uzyskania przychodów należy uznać kwotę podatku, jaki zapłaciliśmy od spadku lub darowizny. Kwotę tę jednak uznajemy w takiej wartości, w jakiej wartość sprzedanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgadza się z łączną wartością rzeczy i praw majątkowych przyjętą do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Warto także pamiętać, że koszty uzyskania przychodów od sprzedawanych przez nas nieruchomości i praw (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) możemy powiększać o nakłady i wydatki jakie ponieśliśmy w trakcie posiadania nieruchomości. W efekcie bowiem poniesione przez nas nakłady zwiększyły de facto wartość sprzedawanych nieruchomości i praw.

 

Pin It