Wypełnianie PIT

Składanie rocznej deklaracji podatkowej PIT często może przysporzyć wielu problemów. Najważniejszym krokiem przy składaniu deklaracji jest wybór odpowiedniego formularza.

Najpopularniejszym rodzajem deklaracji jest PIT-37, wypełniany przez wszystkie osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Wszystkie osoby, które z tych źródeł uzyskały dochód, zobowiązane są wypełnić formularz PIT-37. Oprócz wyżej wymienionych podatników, deklaracja przeznaczona jest również dla emerytów i rencistów, jak i dla osób osiągających dochód z działalności wykonywanej osobiście lub osiągające korzyści z praw autorskich.

Innym rodzajem deklaracji jest PIT-36, przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla podatników doliczających do swoich dochodów dochody uzyskane przez wychowywane małoletnie dzieci lub osiągające dochody pochodzące zza granicy. Szczególnym rodzajem deklaracji PIT-36 jest deklaracja PIT-36L, która przeznaczona jest dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym 19%.

Formularz podatkowym PIT-38 sporządzają osoby, które uzyskują przychód poprzez odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Podatnicy osiągający korzyści z tytułu realizacji praw wynikających za zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach prawnych czy z tytułu objęcia udziałów w takowych spółkach lub mających wkłady w spółdzielniach także wypełniają ten formularz.

PIT-39 wypełniają osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku, opodatkowanych wedle zasad ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ostatni z formularzy, PIT-28, tyczy się podatników mających przychody objęta ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Prowadząc własną firmę, zmuszeni będziemy do wyboru metody opodatkowania. Wyróżniamy:

– opodatkowanie na zasadach ogólnych- podatek płacony według skali podatkowej (18% lub 32%) od dochodu, obowiązuje wszystkich podatników, którzy nie wybrali innej metody,

– podatek liniowy- podatek płacony według stawki 19% od dochodu,

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- płacony od przychodu według stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% w zależności od rodzaju działalności,

– karta podatkowa- podatek będzie płacony w stałych, miesięcznych kwotach, ustalonych przez naczelnika Urzędu Skarbowego, uzależniony od rodzaju świadczonych usług, ilości pracowników i wielkości miejscowości.

Należy pamiętać, że tylko przy niektórych rodzajach działalności możliwy jest wybór rodzaju opodatkowania. W większości przypadków forma opodatkowania przypisana jest albo do formy prowadzenia działalności albo do jej rodzaju.

Pin It