Wypełnianie PIT/O- druk PIT/O 2014/2015

Jeżeli w rozliczeniu podatkowym za 2013 r. pragniesz skorzystać z odliczeń od dochodu lub podatku, z pewnością powinieneś zainteresować się załącznikiem PIT/O. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników korzystających z większości ulg – wyjątkiem są ulgi związane z wydatkami na cele mieszkaniowe, które wykazuje się na druku PIT/D.

Kiedy podatnik wypełnia PIT/O?

Załącznik PIT/O dołącza się do odpowiedniego formularza podatkowego, w którym wykazuje się uzyskany dochód lub poniesioną stratę. Druk PIT/O wypełnia się do formularzy PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Opisywany załącznik wypełnia się w sytuacji dokonywania odliczeń takich jak:

  • darowizny na rzecz pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa, na cele charytatywno-opiekuńcze, na rzecz kościołów i związków wyznaniowych,

  • wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

  • zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które zwiększyły uprzednio dochód podatnika (jeżeli zwroty te nie zostały pobrane przez płatnika),

  • ulga internetowa (maksymalnie 760 zł),

  • zapłacone składki na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego),

  • ulga na nowe technologie,

  • ulga na wyszkolenie uczniów lub zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

  • składki ZUS związane z umową aktywizacyjną,

  • ulga prorodzinna,

  • ulga abolicyjna.

PIT przez internet

Jak wypełnić formularz PIT/O?

Aktualny formularz, który stosowany będzie do wykazania ulg stosowanych w rozliczeniu podatkowym za 2013 r., podzielony jest na odpowiednie rubryki. W części A umieszczamy dane identyfikacyjne podatnika. Należy pamiętać, że PIT/O wypełnić można w przypadku łącznego rozliczenia małżonków. W takim wypadku właśnie w tej części należy podać dane małżonka.

Część B służy wykazaniu ulg i odliczeń od dochodu zaś w rubryce C należy wykazać odliczenia od podatku. W części D należy umieścić informacje o darowiznach a także o obdarowanych podmiotach.

Część E przeznaczona jest dla podatników korzystających z ulgi prorodzinnej. To właśnie w tym miejscu musimy zamieścić wszelkie dane identyfikacyjne dotyczące dzieci, których wychowywanie umożliwia skorzystanie z ulgi na dziecko.

PIT/O to bardzo przyjazny formularz, którego stosowanie może zmniejszyć kwotę podatku, do której zapłaty jesteśmy zobowiązani. Jeżeli jednak chcemy skorzystać z ulgi związanej z celami mieszkaniowymi, powinniśmy skorzystać z formularza PIT/D.

Pin It