Wypełnianie PIT/ZG- druk PIT/ZG

Załącznik PIT/ZG stanowi informację o dochodzie uzyskanym ze źródeł położonych za granicą oraz o zapłaconym podatku w roku podatkowym. Przyjrzyjmy się temu formularzowi.

PIT/ZG- Najważniejsze informacje

Załącznik ten składa się do zeznań:

Dla każdego z formularzy należy złożyć odrębny załącznik. Należy również pamiętać, że odrębny druk składa się dla każdego państwa – źródła uzyskania dochodu.

Podatnik, który uzyskuje dochód ze źródeł poza terytorium RP musi jednak zwrócić uwagę, czy źródło to położone jest na terenie państwa, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od tego zależy sposób naliczania podatku. Osoby zainteresowane powinny dokładnie zapoznać się z art. 27 ust. 8, 9, 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczenie preferencyjne małżonków a PIT/ZG

W przypadku załącznika PIT/ZG nie istnieje możliwość złożenia wspólnego druku wykazującego dochody uzyskane z zagranicznych źródeł. Nawet w przypadku łącznego rozliczenia małżonków należy złożyć odrębnie wypełnione załączniki.

Jak wypełnić PIT/ZG?

Załącznik PIT/ZG podzielony jest na trzy główne części. W części A, umieścić należy dane identyfikacyjne podatnika. Część B służy do umieszczenia dodatkowych informacji takich jak państwo uzyskania dochodu oraz kod kraju.

Główną część stanowi część C, w której zamieszczamy informacje dotyczące dochodów i zapłaconego podatku ze źródeł takich jak:

  • należności ze stosunku (pracy służbowego, spółdzielczego i pracy nakłaczej),
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, które wypłacone zostały przez zakład pracy,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • działalność prowadzona osobiście,
  • najem lub dzierżawa,
  • prawa autorskie i inne prawa majątkowe,
  • oraz z innych źródeł.

Rubryki C2, C3, C4 wypełniamy w zależności od tego, czy rozliczamy się poprzez formularze PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Załącznik PIT/ZG, choć jest stosunkowo krótki, może przysporzyć wielu problemów. Warto w tym wypadku skorzystać z programu do wypełniania PIT, który pomoże podatnikowi w problematycznych sytuacjach.

Pin It