Jak wypełnić PIT-28?

PIT-28 związany jest z podatnikami objętymi ryczałtem ewidencjonowanym. Jest to formularz spotykany coraz częściej, ponieważ korzystają z niego przedsiębiorcy i ludzie małego biznesu. Przyjrzyjmy się jego częściom składowym.

Podstawowe dane

Jak każdy inny formularz podatkowy, także w PIT-28, należy podać pakiet podstawowych danych. Przede wszystkim należy podać NIP, służący ewidencji podatnika oraz dane adresowe i PESEL. Trzeba również, w części A, podać Urząd Skarbowy odpowiedni do złożenia rozliczenia formularza oraz cel składania deklaracji.

Rozliczenie dochodów

W części C formularza PIT-28 należy wykazać przychody. Pierwszy wiersz jest przeznaczony dla przedsiębiorców działających indywidualnie, na własne nazwisko. Drugi wiersz wypełniają podatnicy, którzy przychód uzyskali w ramach działalności w spółkach cywilnych oraz jawnych. Trzeci wiersz wypełniają podatnicy uzyskujący przychód w związku z zawartymi umowami najmu, dzierżawy, podnajmu itd. Czwarty wiersz służy do wpisania sumy z poprzednich pól. Część D to miejsce, w którym należy umieścić wszelkiego rodzaju ulgi, które odliczamy od podatku. Część E służy wyliczeniu kwot przysługujących odliczeń w ramach PIT-28.

Poszczególne stawki ryczałtu

PIT-28 jest formularzem, w którym stosować można różne stawki podatkowe. Dlatego też w części F należy wpisać przychody dla poszczególnych stawek ryczałtu. W części G należy umieścić obliczoną wysokość ryczałtu dla poszczególnych stawek. Część H służy umieszczeniu informacji na temat wszelkiego rodzaju odliczeń od kwoty ryczałtu. W części I zamieszcza się już ostatecznie wyliczoną stawkę ryczałtu. Następnie, podobnie jak w innych formularzach, należy umieścić informacje nt. podatku przekazywanego na OPP oraz informacje dodatkowe oraz dotyczące załączników. Należy również pamiętać, aby w części P zamieścić swój podpis.

PIT-28 to formularz różniący się od pozostałych. Pomimo tego istnieje wiele rubryk, które wypełnia się według takiego samego schematu. Korzystając z programu do PIT-28 można uzupełnić formularz w sposób szybki i bezstresowy.

Pin It