Co powinna zawierać faktura VAT?

Każdy płatnik podatku VAT zobowiązany jest do sporządzania faktury. Aby dokument ten był ważny, musi posiadać katalog wymaganych elementów. Przyjrzyjmy się prawnie wymaganym częściom składowym, które powinna posiadać faktura VAT.

Podstawowe dane

Faktura VAT powinna być skonstruowana z kilku elementów. Zdecydowanie trzeba pamiętać o podaniu daty wystawienia dokumentu oraz numeru, służącego ewidencji i identyfikacji rachunku. Należy podać imiona i nazwiska, wraz z danymi teleadresowymi, zarówno podatnika jak i nabywcy towarów lub usług (w tym NIP). Elementem niezbędnym, bez którego faktura VAT może być uznana za niepoprawną, jest data dokonania transakcji, poprzez dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Dane dotyczące towaru

Sporządzający fakturę musi podać dokładną nazwę towaru lub usługi, która nie pozostawia wątpliwości co do jego/jej rodzaju. W tym miejscu powinny znaleźć się również informacje dotyczące ilości towarów lub zakresu wykonywanych usług. Faktura VAT musi zawierać również cenę jednostkową netto oraz kwoty wszelkiego rodzaju rabatów, które nie zostały ujęte w cenie bez kwoty podatku. Prócz tego należy podać zsumowaną wartość wszystkich dostarczonych towarów oraz usług, które zostały wykonane.

Podatki i kwota ogółem

Bardzo istotnym elementem, który faktura VAT posiadać musi, są informacje na temat podatku. Wystawiający fakturę musi podać stawkę podatku. Należy również umieścić zsumowaną wartość sprzedaży netto z uwzględnieniem sprzedaży, które objęte są poszczególnymi formami podatku, jak i sprzedaży, którą zwolniono od podatku. Faktura VAT musi również zawierać kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Ostatnim elementem, bez którego faktura VAT jest niekompletna, jest kwota należności ogółem, którą podać należy zarówno w formie cyfrowej jak i słownie.

Powyższe wyliczenia dotyczą elementów, które przeciętna faktura VAT posiadać musi. Jeżeli jednak transakcja jest bardziej skomplikowana, konieczne mogą być dodatkowe części składowe.

Pin It