Zmiany w uldze internetowej

Ulga na Internet w rozliczeniu za 2014 r. przysługuje tym podatnikom, którzy do tej pory z niej nie korzystali lub skorzystali z niej tylko raz – w rozliczeniu za 2012 r. Od roku podatkowego 2014 z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.

Od 1 stycznia 2011 r. nie ma obowiązku posiadania faktur dokumentujących wydatki poniesione na Internet. Jednak aby skorzystać z ulgi internetowej, to właśnie faktura jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających, że podatnik ma do niej prawo. Co więcej, jedna osoba nie może odliczyć więcej niż 760 zł, niezależnie od tego, czy poniesione rzeczywiście wydatki przewyższają ten limit.

Dokumenty potrzebne do skorzystania z ulgi

Wysokość wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internetowej ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Powinny one zawierać następujące dane:

  • dane identyfikujące kupującego i sprzedającego,
  • rodzaj kupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.

Tymi dokumentami mogą być zarówno rachunki, potwierdzenie zapłaty, dowód wpłaty, potwierdzenie dokonania przelewu, a także oświadczenie dwóch stron o zapłacie za usługę. W razie wątpliwości należy zgłosić się z prośbą o interpretację do właściwego organu podatkowego.

Ani faktury, ani jej duplikatu (ani innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na Internet) nie trzeba dołączać do zganiania PIT. Należy je jednak przechowywać przez 7 lat od końca roku podatkowego, w którym złożona była deklaracja za dany rok – na wypadek kontroli z urzędu skarbowego.

Rozliczenia małżonków a ulga internetowa

Jeśli w małżeństwie do tej pory tylko jedna osoba korzystała z ulgi na Internet, to zaczynając od rozliczenia za 2014 r., może z niego korzystać druga osoba. Dzięki temu małżonkowie zachowają ulgę przez kolejne dwa lata. W celu skorzystania z ulgi należy zmodyfikować umowę ze sprzedawcą usługi. W takim przypadku mowa jest o cesji, czyli przepisaniu umowy na członka rodziny, który nie korzystał w latach wcześniejszych z ulgi.

Limit kwotowy w wysokości 760 zł przysługuje każdemu. To oznacza, że każde z małżonków może maksymalnie odliczyć w swoim zeznaniu 760 zł, łącznie od dochodu mogą więc odliczyć 1520 zł, pod warunkiem, że każdy z nich poniósł wystarczająco wysokie wydatki i posiada na to dowody.

Rodzaj połączenia nie ma znaczenia

Odliczeniu podlegają zarówno wydatki za połączenia modemowe oraz stałe łącze, jak i wydatki na Internet bezprzewodowy. Nie występują ograniczenia korzystania z ulgi ze względu na rodzaj połączenia z siecią.

 

Pin It